Over de ove

OVE behartigt de belangen van de ondernemers in de gemeente Epe met alle geoorloofde middelen.

Welkom op de website van de Ondernemersvereniging Epe

Ongeveer 150 in Epe gevestigde ondernemers, uit detailhandel, nijverheid, industrie en dienstverlening zijn georganiseerd in de belangenvereniging "Ondernemersvereniging Epe"

Naast zelfstandige detailhandelaren zijn onder meer ook grootwinkelbedrijven, bouw- en installatiebedrijven, banken, accountants, makelaars, adviesburo's, notarissen, uitzendburo's etc. vertegenwoordigd. Officieel opgericht op 10 april 1946, ingeschreven in het Verenigingenregister bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Apeldoorn. Statuten bij notariële akte vastgelegd en bij Koninklijk Besluit goedgekeurd.

Belangenbehartiging
Promotie
Contacten met overheden
Contributie
Samen staan we sterk

De OV-Epe heeft zich in de statuten als doel gesteld:"De belangen van de ondernemers in de gemeente Epe te behartigen met alle geoorloofde middelen".
In het beleidsplan is vastgelegd welke zaken de OVE wel en niet behartigt voor de ondernemers. In principe behartigt de OV-Epe geen persoonlijke belangen van ondernemers ten aanzien van overheidsinstellingen en/of derden.

De promotie van "het Koopcentrum Epe" staat voorop door het organiseren van evenementen en het creëren van sfeer in het dorp. Voorbeelden hiervan zijn: braderieën, de Muzikale Koopavond, de extra Smakelijk Epe, Modespektakel, vlaggen en verlichting, Sint- en Kerstsfeer. Daarnaast is de OVE alert op nieuwe markten en ontwikkelingen, het vóórblijven van en inspelen op concurrentie uit de regio, maar natuurlijk ook op het up-to-date houden van het koopcentrum voor en met gerelateerde "toeleveringsbedrijven" zoals banken, accountants, aannemers etc.

De contacten met regionale en lokale overheden, waaronder de Gemeente Epe, zorgen ervoor het dorp zo publieksvriendelijk mogelijk te houden, waardoor Epe zich nog steeds kan profileren als 'gratis parkeren dorp'. Ook het verkeersluw maken van het centrum en de bereikbaarheid van de winkels zijn onderwerpen van gesprek. Daarnaast zijn er diverse contacten aangaande precariorechten, toeristenbelasting, veiligheid, onderhoud en reiniging, voorkoming van verloedering.

De organisatie van grote evenementen wordt mogelijk gemaakt door de financiële middelen die de OV-Epe verkrijgt uit de bijdrage of contributie van de leden. Ieder die de contributie voldoet is lid van de OV-Epe. De contributie is één "all-in-bedrag per jaar". De hoogte is gestoeld op het solidariteit en het profijtbeginsel. In dit bedrag is rekening gehouden met de soort onderneming (branche), de personeelsgrootte en de locatie van het bedrijfspand. Voor niet-detaillisten is het bedrag branche/grootte-afhankelijk bepaald. Het staat de leden vrij deze contributie ineens of in 2 of 3 overeengekomen delen te voldoen.

Alleen met een goede, gezonde OV-Epe en een goede onderlinge samenwerking tussen de leden is de doelstelling te realiseren. Voor elke ondernemer in Epe, die de OV-Epe-doelstelling onderschrijft, is het lidmaatschap eigenlijk onontbeerlijk.